Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Gemeentebegroting en Cultuur

publicatiedatum: ma 26 oktober 2020

De programma begroting voor 2021-2024 wordt 28 oktober door de gemeenteraad behandeld. Hieronder een selectie, en cijfers, van de belangrijkste teksten daarin over de cultuursector en een link naar de hele begroting.

 

Opvallend, vinden wij, dat hier en daar cultuur, recreatie en toerisme nogal door elkaar lopen en niet altijd helder is wie wat betreft.

Het duidelijks spreekt dit uit artikel 4.2.2.1

In samenwerking met Klooster, CPW en Woerden Marketing de mogelijkheden onderzoeken om tot "één portaal" voor alle culturele activiteiten te komen. (ontwikkelagenda,Vestingraad)

 

Wij vragen ons af:

Gaat dit óók over CultuurLokaal, al jaren lang het niet commerciele "Portaal"* voor de hele cultuursector van Woerden, de kernen en de , directe, regio met cultuur agenda's, cultuur nieuws, cultuurmappen, cultuur projecten, exposities, cultuur workshops, enz, enz,?  Als iemand wil weten wat er cultureel allemaal gebeurt, door, wie en voor wie bent u bij ons aan het goede adres.

 

m.a.w. gaat dit artikel, zonder "ons", ook over ons?

* In internetverkeer wordt portaal gebruikt als een webpagina die dienst doet als "toegangspoort" tot een reeks andere websites, die over hetzelfde onderwerp gaan.

 

PROGRAMMABEGROTING 2021-2024

LINK naar de hele begroting

 

Selectie van punten betreffende de cultuur in de begroting

Hoofddoel Begroting: Woerden en haar dorpen moeten een aantrekkelijke woongemeente blijven, gedragen door een sterke samenleving!

 

Onderstaande punten  betreffen (voornamelijk) de cultuursector .

  • 5.3 -Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
  • 5.4 -Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: het stadsmuseum
  • 5.6 -Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek en artotheek

 

Cultuurbeleid

Cultuur in al haar facetten nodigt iedereen in de samenleving uit om mee te doen en geeft inwoners de kans om laagdrempelige en misschien weer ‘andere’ netwerken op te bouwen. Het kan op die manier bijdragen aan de doelstelling dat iedereen kan meedoen en aan maatschappelijke doelstellingen zoals welzijn, onderwijs, economie, recreatie en toerisme.

Het komend jaar zal vooral in het teken staan van het vinger aan de pols houden bij de culturele instellingen en verenigingen in Woerden om de effecten van corona te monitoren. Waar nodig en mogelijk zullen we hen helpen de uitdagingen die corona met zich meebrengt het hoofd te bieden.

 

Op het moment van schrijven is nog onduidelijk hoe de coronaepidemie zich ontwikkelt. Duidelijk is wel dat dit negatieve effecten heeft op de economie in brede zin en het culturele veld in Woerden.  Met name het Klooster zal ook in 2021 de impact ervaren van corona en de 1,5m maatregel.

Er zal in partnerschap gewerkt moeten worden aan alternatieve scenario’s voorde toekomst van het Klooster en mogelijk ook voor het Stadsmuseum.

 

Woerden 650 jaar

In 2022 heeft Woerden 650 jaar stadsrechten. Samen met inwoners en ondernemers gaan we hier een groot feest van maken. Om dit aan te jagen, reserveren we in de begroting een jaarlijks bedrag.

Woerden 650 jaar stadJaarlijks wordt een bedrag van € 2.500 toegevoegd aan de reserve Woerden 650 jaar stad. Op basis van het coalitieakkoord wordt gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 € 21.667 extra toegevoegd.  Hierdoor is per 1-1-2023 € 90.000 beschikbaar.

 

Uit hoodstuk 5.  begroting cultuur

 

Beleidsaanpassingen/-inspanningenCultuur

Het Rijk en Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) dringen aan op regionalisering (Gouda, Bodegraven, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen). In 2021 moet voor de zomer de aanwijzing van de aansluitingsrechten worden verlengd na een participatieproces. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan regionalisering. Echter de bereidheid tot verdere regionalisering, meer dan de samenwerking die er nu is, heeft weinig draagvlak. De rijksbijdrage via het gemeentefonds is niet toereikend in verhouding tot de vaste lasten.

Cultuurmanifest (vastgesteld in najaar 2020) verbindt cultuur nadrukkelijker als instrument voor doelstellingen op andere domeinen; (link naar artikel over manifest)

•sociaal domein (inclusie en participatie),

•onderwijs envolwasseneducatie (creatieve vaardigheden/ taal-en leesbevordering/digitale vaardigheden kinderen + ouders en ouderen)

•EZ (passend voorzieningen niveau voor de regiofunctie)

•Recreatie en Toerisme (museum/ erfgoed/ monumenten)Het cultuurmanifest en de bijbehorende ontwikkelagenda beschrijven de behoefte aan een cultuurmakelaarsfunctie en bredere kennisdeling om de synergie in het amateurveld te versterken en ondersteunen.

In 2021 gaan we onderzoeken wat we op dat punt kunnen doen binnen de bestaande kaders.

 

Het Stadsmuseum bouwt aan de toekomst nu uitbreiding niet haalbaar is gebleken. Verkend wordt wat er minimaal nodig is in het huidige pand om hierin optimaal te kunnen functioneren.

 

Opgave: Cultuur

Wat wil Woerden  bereiken?

•Behoud van het Klooster in alternatieve scenario’s, ter versterking van de regiofunctie van Woerden

•Stadsmuseum in het huidige pand passend faciliteren om zo optimaal mogelijk bij te kunnen dragen aan een levendige binnenstad en ter versterking van de regiofunctie van Woerden

•De bibliotheek blijven we als kernpartner betrekken bij de ontwikkeling van wijkgericht werken, in aansluiting op behoeften van de inwoners.

•Met het brede culturele veld in Woerden en zijn dorpen willen we de samenwerking en synergie stimuleren.

In 2021 onderzoeken we hoe we binnen bestaande kaders concreet inhoud kunnen geven aan een makelaarsfunctie.