Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Cultuurbeleid "ontwikkelingen"

publicatiedatum: ma 23 maart 2020

Op verzoek van wethouder Becht, hieronder de recente raadsinformatiebrief over de actualisatie van het cultuurbeleid toe en het behorende bericht: Alle input en adviezen, samen met de ‘oogst’ van de participatiebijeenkomsten, en een vergelijking met andere referentiegemeenten hebben het college een compleet beeld gegeven van de kracht van de gezamenlijke inspanningen om kunst, cultuur en

 

creativiteit van meerwaarde te laten zijn voor de Woerdense samenleving.

Tegelijkertijd heeft het inzichtelijk gemaakt dat het een kwetsbaar evenwicht is. Het heeft het college doen besluiten Cultuurbeleid op dit moment buiten de scope van de strategische heroriëntatie te houden.


In de raadsinformatiebrief van juni 2019 (19R.00516) is de raad en alle stakeholders toegezegd de bestuurlijke besluitvorming hierover in het eerste kwartaal van 2020 voor te leggen. Onder gelijke omstandigheden zou het college dit ook hebben gedaan. Echter, de strategische heroriëntatie is aanleiding om het bestuurlijk besluitvormingsproces te herzien.

Op dit moment het cultuurbeleid aanbieden voor bestuurlijke besluitvorming zou de gemeenteraad in de positie brengen om een voorschot te nemen op het integrale debat over deze heroriëntatie. Het college acht dit niet gepast en kiest daarom voor een zuiver proces; met deze raadsinformatiebrief presenteren we u nu wel,  zoals beloofd, de opbrengsten van:
1. Evaluatie Cultuurbeleid 2015- 2017
2. het participatieproces
3. Actualisatie van beleid: Focus en richting voor de toekomst;
de vertaling in een cultureel manifest, inclusief ontwikkelthema’s als basis voor toekomstig integraal cultuurbeleid 2021-2024.

Direct na de besluitvorming over de strategische heroriëntatie is het college voornemens het cultuurmanifest met ontwikkelopgave ongewijzigd ter vaststelling aan te bieden aan de raad, ten einde dit integraal te verwerken in de programmabegroting 2021.

 

Dat kan alleen onder gelijke omstandigheden; dat wil zeggen als de raad het college volgt in haar advies om niet te bezuinigen op cultuurbeleid. Het is dus afhankelijk van de uitkomst van het politieke debat in de raad over de strategische heroriëntatie.

Mocht u hierover vragen hebben, mail dan de gemeente Woerden via info@woerden.nl

 

-----

Bron: Bovenstaande informatie ontvingen wij, op verzoek van de wethouder, via het cultuurplaatform Woerden (CPW).

Zij besluiten de mail met een wens waarbij we ons graag aansluiten; (redactie CL)


"Rest ons niets anders dan u in deze bijzondere tijden een goede gezondheid toe te wensen!"