Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Bestuursakkoord Woerden

publicatiedatum: do 16 juni 2022

Woerden bouwt huizen en trekt extra geld uit voor beheer openbare ruimte en bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners. ‘Woerden, dat zijn wij samen!’ zijn de eerste woorden van het concept bestuursakkoord van CDA Woerden, Lijst van der Does, Progressief Woerden en ChristenUnie-SGPvoor Woerden. Hieronder het volledige bericht .

 

Bestuursakkoord Woerden zet inwoners centraal
 CDA Woerden, Lijst van der Does, Progressief Woerden en ChristenUnie-SGP presenteren het akkoord vandaag. De partijen willen dat de gemeente meer gaat meedenken met inwoners en ondernemers en ruimte geeft voor initiatief. In 7 opgaven en 70 doelen geven ze in het document richting mee voor de periode 2022-2026. Ze willen investeren in onder andere voorzieningen in de wijken en dorpen, woningbouw en de aanleg van infrastructuur in Woerden-Oost en -West. En in het besparen van energie door isolatie, opwekken van schone energie en het zorgen voor bestaanszekerheid voor inwoners met een kleine portemonnee.

 

Het concept bestuursakkoord is het resultaat van politieke besprekingen tussen CDA Woerden, Lijst van der Does, Progressief Woerden en ChristenUnie-SGP. Zij maakten daarbij gebruik  van de inbreng van andere politieke partijen, van organisaties uit de Woerdense samenleving en van de gemeentelijke organisatie.

 

Werken vanuit de samenleving
Een belangrijke ambitie in het bestuursakkoord is het werken vanuit de samenleving. Samen met wijk- en dorpsplatforms komen er agenda’s waarin de opgaven staan voor dat gebied. Daarnaast willen de partijen besluiten nemen over bijvoorbeeld de dorpshuizen in Kamerik en Zegveld, de plannen voor woningen in Harmelen en versterking van de voorzieningen in Staatsliedenkwartier, Molenvliet en Schilderskwartier. Ook willen ze dat de gemeente meer gaat denken in mogelijkheden en initiatieven en wat minder in belemmeringen en regels. Een voorbeeld is dat de aanvraag van bouwvergunningen straks minder administratieve lasten met zich meebrengt.

 

Werken aan gelijke kansen voor iedereen
Het bestuursakkoord bevat ook een stevige sociale agenda. Zo wordt er meer buurtgericht gewerkt, samen met vrijwilligers en professionals in iedere wijk en dorp. Om grip te krijgen op de kosten van huishoudelijke hulp komt er een inkomenstoets. Zodat het geld van de gemeente terecht komt bij inwoners die dit het meest nodig hebben. Ook willen de partijen regelingen voor minima herzien en deze ruimhartig toepassen. Samen met jongeren wordt een speciale Jongerenagenda opgesteld.

 

Werken aan een duurzame toekomst
Voor het onderhoud van de wegen, pleinen en parken trekken de partijen de komende jaren extra geld uit. De buitenruimte wordt groener en er komt een stadsecoloog. Deze gaat helpen bij het versterken van flora en fauna. De openbare ruimte krijgt een soberder onderhoud. Dit is nodig om kosten te besparen en achterstand in het onderhoud terug te dringen.
Als het gaat om energie heeft het bestuursakkoord stevige ambities. Het raadsbesluit om in 2030 meer dan de helft van het energiegebruik duurzaam op te wekken wordt uitgewerkt. Ook neemt de raad een besluit over de locatie van windturbines. Daarnaast neemt de inzet op het isoleren van woningen en de kleinschalige opwek van energie toe. Het is de bedoeling om nieuwe kansen en ontwikkelingen daarbij volop te benutten.

 

Werken aan grote ontwikkelingen
Woerden werkt aan een aantal grote ontwikkelingen in de komende jaren. In de gemeente worden ieder jaar 300 tot 400 woningen gebouwd. De coalitie wil het aandeel betaalbare woningen uitbreiden. Ook het aantal sociale huurwoningen gaat omhoog. In Harmelen wordt de toekomstverkenning voor het gebied tussen Harmelen en Utrecht (de Harmelerwaard) voortgezet. De inzet van de coalitie is hier een ‘blijvende groene buffer’ te realiseren. Tegelijk worden in Harmelen, Kamerik en Zegveld de mogelijkheden onderzocht en benut om kleinschalig te bouwen. Naast woningbouw legt de coalitie in de komende jaren extra bedrijfsruimte aan, waarover eerder een besluit is genomen. De voorbereiding van de aanleg van de Rembrandtbrug wordt voortgezet. De daadwerkelijke aanleg van de brug zelf wordt uitgesteld totdat de prijzen gestabiliseerd zijn. 

 

Bespreking in de gemeenteraadsvergadering van 23 juni
Het bestuursakkoord is een concept bestuursakkoord. De opstellers staan open voor aanvullingen tot en met de gemeenteraadsvergadering van 23 juni. Dan vindt het debat plaats over het akkoord. Daarna wordt het document definitief vastgesteld door de opstellers. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders gaat vervolgens met de uitvoering van het akkoord aan de slag.