Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Begroting Woerden 2022 - 2025

publicatiedatum: ma 4 oktober 2021

Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in het vooruitzicht, heeft het college zijn laatste begroting van deze bestuursperiode aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting eindigt met een positief saldo voor de komende vier jaren en het vooruitzicht op de langere termijn is daarom gezond. Zo meld het college in onderstaand persbericht.

 

Strakke financiële koers werpt vruchten af

 Daarbij blijven de voorzieningen in onze gemeente op een voldoende niveau en is er beperkt ruimte voor investeringen. Woerden en de dorpen moeten immers een aantrekkelijke woongemeente blijven, gedragen door een sterke samenleving.

 

In 2020 zijn maatregelen genomen om de financiële positie van Woerden te verbeteren (strategische heroriëntatie). Deze maatregelen zijn afgesproken voor de lange termijn, zowel voor de uitgaven als voor de inkomsten. De combinatie van beide is van groot belang voor de financiële gezondheid van de gemeente. Voor de uitgaven betekent dit concreet dat de gemeente terughoudend is met investeringen en dat er jaarlijks € 2 miljoen naar de Algemene Reserves gaat om een sterkere buffer op te bouwen en de schuldenlast te verlagen. Voor de inkomsten betekent het onder andere dat het college vasthoudt aan de afgesproken OZB-stijging. Daarbij is het college er wel in geslaagd de lastenstijging niet verder te laten oplopen. Het college wil zowel de OZB, de afvalstoffenheffing als de rioolheffing niet extra verhogen boven op de eerder door de raad vastgestelde verhogingen. De gemeenteraad stelt in januari de definitieve OZB-tarieven vast, als de WOZ-waarde vaststaat.

 

Licht overschot voor 2022
De begroting sluit voor het jaar 2022 met een licht overschot van bijna € 0,5 miljoen. Daar is het college blij mee: hierdoor zullen de cijfers bij tegenslag minder snel omslaan in het 'rood'. Concreet speelt dit risico al bij het onderhoud in de openbare ruimte. Op onderdelen dreigt de gemeente onder het minimumniveau te komen qua onderhoud, waardoor veiligheid in het geding kan komen en de gemeente vanuit zijn zorgplicht moet ingrijpen. Bij de voorjaarsrapportage is meer duidelijkheid hierover te verwachten. In het sociaal domein zijn er nog steeds stijgende kosten voor jeugdzorg en Wmo. De gemeente werkt hard om deze trend om te buigen om zo tegenvallers te temperen. Gelukkig heeft het Rijk dit voorjaar besloten om voor 2022 voor alle gemeenten in totaal € 1,3 miljard extra beschikbaar te stellen vanwege de tekorten bij de jeugdzorg. In Woerden gaat het in 2022 om zo’n € 3,3 miljoen. Ook voor latere jaren zal er extra geld komen (circa € 2,5 tot 3 miljoen per jaar), maar deze bedragen zijn nog niet vastgesteld en er staan ook verplichtingen tegenover. Het college zal deze uitkering daarom gedeeltelijk en voorzichtig inzetten, met een goede onderbouwing. Een andere omvangrijke ontwikkeling is de Omgevingswet. De invoering van deze wet is inmiddels uitgesteld tot 1 juli 2022. Voor de invoering moeten zowel landelijk als bij de gemeente nog de nodige stappen gezet worden. Op het gebied van veiligheid is er in deze begroting financiële ruimte om een vierde BOA in te zetten. De raad had in 2021 aangegeven dit noodzakelijk te vinden voor een veilige leefomgeving.

 

Algemene uitkering vanuit het Rijk
Zoals het er nu uitziet, stijgen de resultaten op de begroting vanaf 2024. Wel is er enige onzekerheid vanwege ontwikkelingen in de algemene uitkering van de rijksoverheid. Als het Rijk meer uitgeeft, stijgt ook de algemene uitkering die de gemeente van het Rijk krijgt. Vooral in 2022 is de verwachting dat deze uitkering hoger zal zijn. Goed nieuws dus, al worden deze bedragen later nogal eens naar beneden bijgesteld. Er is echter ook een dreiging: vanaf 2023 verandert de verdeling van de algemene uitkering tussen de gemeenten. Helaas hoort Woerden bij de gemeenten die hier flink nadeel van zullen ondervinden. Volgens de laatste berichten betekent dit een achteruitgang van € 58 per inwoner, maar definitieve besluiten moeten daarover nog vallen. Woerden is van mening dat deze herverdeling te vroeg komt nu veel gemeenten het financieel al lastig hebben en zal samen met andere middelgrote gemeenten dan ook pleiten voor uitstel. Dit om te voorkomen dat de gemeente financieel zwaar terugvalt.

 

Corona
Corona speelt nog steeds een hele grote rol. Vanwege de grote onzekerheid over de financiële gevolgen en in hoeverre het Rijk de extra uitgaven compenseert, zijn in deze begroting geen corona-uitgaven opgenomen. In de praktijk is te zien dat de steunpakketten vanuit het Rijk grotendeels de extra kosten dekken. Eventuele tekorten worden gedekt vanuit de Algemene Reserve.

Wethouder Ad de Regt (financiën): “Een sluitende begroting is niet vanzelfsprekend. We hebben onze inkomsten en uitgaven continu tegen het licht gehouden en hebben scherp aan de wind gevaren. We zijn streng geweest voor elkaar! Tel daarbij nog enkele meevallers op, en dan zie je dat er volgend jaar een licht overschot is. Daarmee biedt het college, zoals het hoort, ook enige financiële ruimte voor een nieuwe coalitie, direct al in hun eerste coalitiejaar. Dat is ook noodzakelijk voor de gezondheid van de gemeente, want we staan voor grote opgaven. Denk alleen al aan de woningbouw, verkeer en vervoer, klimaat, energie en milieu. Belangrijk dus om solide en robuuste financiële reserves te hebben. Deze begroting levert daar een bijdrage aan.”

 

Bij het aantreden in 2018 had het college zich vier belangrijke doelen gesteld:
- We verlenen onze zorg dicht bij onze inwoners
- We bouwen voldoende woningen
- We lossen verkeersknelpunten op
- We leveren onze bijdrage aan de energietransitie en duurzaamheid.
Terugkijkend op de afgelopen jaren is daarin al veel bereikt. Het college zal ook in 2022 weer met volle energie aan de slag gaan om deze doelen te behalen voor Harmelen, Kamerik, Zegveld en Woerden!

 

Vervolg
In de komende weken buigt de gemeenteraad zich over de begroting om zich hierover een mening te vormen.

Kijk op gemeenteraad.woerden.nl voor de stukken, de data en mogelijkheden om in te spreken. Of neem contact op met de griffie via raadsgriffie@woerden.nl of telefonisch via 14 0348. De verwachting is dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 november 2021 over deze begroting een besluit neemt.