Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Begroting gemeente Woerden

publicatiedatum: ma 19 oktober 2020

Na een lange voorbereiding heeft het college van B&W de meerjarenbegroting 2021-2024 aangeboden aan de raad. De begroting is, volgens het college, sluitend en maakt een start met de ombuigingen zoals die zijn afgesproken met de raad in de strategische heroriëntatie. Daarmee ontstaat beperkte ruimte voor noodzakelijke investeringen, terwijl de voorzieningen zo min mogelijk aangetast worden.

 

Strategische heroriëntatie
Het afgelopen jaar hebben college en raad zich gebogen over de financiële situatie van de gemeente. De hoge schuldquote van de gemeente was aanleiding voor een strategische heroriëntatie. Hierin staan afspraken voor aanzienlijke ombuigingen. Deze zijn nodig om de oplopende kosten in het sociaal domein, de openbare ruimte en onderwijshuisvesting het hoofd te kunnen bieden en tegelijkertijd op termijn financiële ruimte te maken voor noodzakelijke investeringen. 

 

Begroting 2021-2024
De begroting laat een mix zien van ombuigingen en lastenverzwaring, waarbij cultuur, sport en maatschappelijke voorzieningen, waar onder het armoedebeleid en natuur- en milieueducatie worden ontzien. Structureel wordt in 2021 2,7 miljoen euro omgebogen. Dit bedrag loopt op tot 6,6 miljoen vanaf 2024. In de openbare ruimte kunnen investeringen worden uitgesteld, door een kwaliteitsslag te maken op het onderhoud. Omdat veel werkzaamheden in de openbare ruimte lang vooruit gepland worden, is deze ombuiging in 2021 nog niet zichtbaar in de begroting. In de jaren daarna des te meer. Tot en met 2024 gaat het om 10,7 miljoen euro minder investeringen in de openbare ruimte.

 

OZB + 9,6%

Ook is gekeken naar de mogelijkheid om de inkomsten te verhogen. Niet zonder aarzeling stelt het college voor om de OZB volgend jaar met 9,6% te verhogen. Ook de parkeertarieven, de leges en de rioolheffing gaan omhoog. Daarbij is meegewogen dat Woerden in vergelijking met andere gemeenten in het Groene Hart relatief lage gemeentelijke woonlasten heeft.

Om tegenvallers op te kunnen vangen wordt in 2021 0,4 miljoen euro toegevoegd aan de strategische buffer. Dit is zeker gezien de oplopende kosten van de coronacrisis noodzakelijk.

Met deze begroting blijft het college trouw aan de doelen die zij zich bij het aantreden in 2018 had gesteld. Daarbij is 2030 de stip op de horizon:
• We verlenen onze zorg dichtbij onze inwoners;
• We bouwen voldoende woningen;
• We lossen verkeersknelpunten op;
• We leveren onze bijdrage aan de energietransitie en duurzaamheid.

Vervolg
In de komende weken buigt de gemeenteraad zich over de begroting om zich hierover een mening te vormen.

 

Kijk op gemeenteraad.woerden.nl voor de data en mogelijkheden om in te spreken. Of neem contact op met de griffie.

 

De verwachting is dat de gemeenteraad in haar vergadering van 5 november over deze begroting een besluit neemt.