Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Project Brug Woerden-West

publicatiedatum: di 3 december 2019

Het Woerdense college stelt aan de gemeenteraad een tussenstap voor in het project Brug Woerden-West. Deze stap houdt in dat eerst het alternatief ‘Rembrandtbrug’ verder wordt uitgewerkt. De gemeenteraad kan dan voor de zomervakantie 2020 op basis van vergelijkbare informatie een keuze maken tussen de vier alternatieven voor een nieuwe brug over de Oude Rijn.

 

College wil tussenstap in project Brug Woerden-West

Eerst ‘Rembrandtbrug’ verder uitwerken, daarna besluit

 

De raad heeft in april dit jaar opdracht gegeven voor een vergelijkend onderzoek naar een brug tussen het Rietveld en de Hollandbaan. Daarbij werden twee mogelijke bruggen genoemd, namelijk de Gildenbrug en de Rietveldbrug. Tijdens het participatietraject kwamen daar nog twee alternatieven bij: de Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug. De Rietveldbrug-West kon vrij gemakkelijk worden uitgewerkt op dezelfde manier als de Gildenbrug en de Rietveldbrug. Voor de Rembrandtbrug lag dat anders: deze kwam pas later naar voren en is ook veel complexer. Daarom is deze variant alleen op hoofdlijnen uitgewerkt en nog nauwelijks besproken met belanghebbenden. Duidelijk is al wel dat de Rembrandtbrug volgens gemaakte berekeningen veel bijdraagt aan de opdracht die de raad had meegegeven: het ontlasten van de route Rembrandtlaan - Jozef Israëlslaan - Boerendijk. Maar er zijn ook nog veel vraagtekens die nader onderzocht moeten worden, vooral over de inpasbaarheid en de betaalbaarheid. Voor het verder uitwerken van dit alternatief vraagt het college de raad om een bedrag van € 285.000,-- vervroegd beschikbaar te stellen.

 

Ingrijpende keuze

Wethouder Arjan Noorthoek: “Een extra brug is beslist nodig. Ten eerste om het verkeer op de drukke route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan - Boerendijk te verminderen, maar ook omdat ons wegennet te kwetsbaar is met alleen de Kwakelbrug aan de westkant van de stad. Maar de keuze waar de brug moet komen is ingrijpend, zowel voor de omgeving als financieel. Omdat de Rembrandtbrug het meest lijkt bij te dragen aan de doelstelling en is ingebracht door de omgeving, maar nog niet op dezelfde manier is uitgewerkt, vinden wij het belangrijk om nu eerst deze tussenstap te zetten. Pas daarna kan de raad een goed afgewogen keuze maken uit de vier alternatieven. Bij deze tussenstap zullen we de omgeving ook weer actief betrekken en is het raakvlak met de revitalisering van bedrijventerrein Barwoutswaarder een belangrijk aandachtspunt.

 

Participatie

Vanaf het begin heeft een adviesgroep het projectteam geadviseerd. Deze adviesgroep bestaat uit diverse wijk- en dorpsplatforms, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en Stichting Hugo Kotestein. Ook zij adviseren om eerst de Rembrandtbrug verder uit te werken. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten, ontwerpateliers en tientallen keukentafelgesprekken geweest met direct belanghebbenden. Hieruit kwam naar voren dat er begrip is voor de komst van een brug, maar dat er wel samenhang moet zijn tussen de toekomstontwikkeling van Woerden en de locatie van de brug. De tussenstap om eerst de Rembrandtbrug verder uit te werken, wordt daarbij door velen gezien als een logische keuze.

 

www.brugwoerdenwest.nl

Alle adviezen, onderzoeksrapportages en verslagen van het project Brug Woerden-West zijn te vinden op het online platform www.brugwoerdenwest.nl.