Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl


Subsidie voor Culturele activiteit
Bron gemeentesite 07-09-2015

 

Wilt u een culturele activiteit organiseren in de gemeente Woerden? De gemeente stelt voor dit doel per kalenderjaar een bedrag beschikbaar via het Cultuur Platform Woerden (CPW).

 

Wat zijn de mogelijkheden?

U kunt een subsidie of een garantstelling aanvragen. Een subsidie vraagt u aan voor wat u zeker nodig heeft. Een garantie vraagt u aan als er een onzekere factor is zoals het aantal bezoekers of verkoop.

Het CPW kan besluiten uw aanvraag voor subsidie deels te honoreren als subsidie en deels als garantie, omdat uw begroting nog variabele posten bevat.

 

De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van de hoogte van de aanvraag. Het CPW hanteert hiervoor de volgende vuistregel: de subsidie is de sluitpost van de totale begroting. Toegekende aanvragen worden geregistreerd in het online subsidieregister. Het bestuur kan ook beslissen om in plaats van subsidie (gedeeltelijk) een garantiebedrag toe te kennen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Voor het aanvragen van een subsidie en/of een garantie gelden dezelfde voorwaarden:

 •     de subsidie wordt gevraagd voor en door een lokaal initiatief dat bijdraagt aan het culturele leven van Woerden en dat plaatsvindt in de gemeente Woerden.
 •     de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag geen commercieel doel hebben.

  

  ontvangt u voor de activiteit een subsidie van de gemeente Woerden?

Dan kunt u daarnaast ook een subsidie aanvraag doen bij het CPW.

Het totale bedrag van beide subsidies is gemaximeerd.

 

 •     de activiteit mag niet tegelijkertijd door anderen op vergelijkbare wijze in de gemeente Woerden worden aangeboden.
 •     kosten van levensonderhoud of salariskosten, met uitzondering van ingehuurde deskundigheid nodig om de activiteit uit te kunnen voeren, komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking.
 •     investeringen in gebouwen en inventaris komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking.
 •     de subsidie mag niet gebruikt worden voor de opbouw van kapitaal of toegevoegd worden aan de algemene middelen van de aanvrager.
 •     bij eigendomsoverdracht van cultureel erfgoed dat met subsidie van het Loket Culturele Zaken is verkregen, moet de subsidie worden terug gestort. Voorbeeld: Indien een kunstobject dat is aangeschaft met subsidie uit het loket, wordt doorverkocht of geschonken, dient de subsidie te worden terug gestort.
 •     de subsidie van het loket is een aanvulling op zelf gegenereerde middelen en is altijd een sluitpost van de begroting.
 •     de activiteit heeft nog niet plaatsgevonden. Subsidie dient altijd vooraf aangevraagd te worden.
 •     activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten aanvangen binnen één jaar na toekenning van de subsidie.
 •     binnen 3 maanden na de activiteit toont u aan dat de activiteit heeft plaats gevonden en dient u een inhoudelijke en een beknopte financiële verantwoording in van deze activiteit.

Hoe melden/aanvragen?

U kunt uw aanvraag mailen naar info@cultuurplatformwoerden.nl.

 1.  aanvragen worden gehonoreerd voor zover er budget beschikbaar is.
 2.  aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 3.  als een subsidie wordt toegekend, draagt u ervoor zorg dat de ondersteuning van het Cultuur Platform Woerden en de gemeente Woerden genoemd worden in de publiciteit rond de gesubsidieerde activiteit.

Wat heb ik nodig?

Vermeld in uw aanvraag:

 •     wat u gaat doen (korte inhoudsbeschrijving)
 •     wanneer de activiteit plaatsheeft (datum/data)
 •     waar het plaatsvindt (locatie/accommodatie)
 •     voor wie u dit organiseert (doelgroep en te verwachten grootte)
 •     met wie u samenwerkt bij deze activiteit
 •     een heldere begroting van kosten en verwachte inkomsten
 •     het bedrag dat u aanvraagt bij het loket
 •     waarom subsidie of garantiestelling door het loket noodzakelijk is
 •     de instanties of fondsen waarbij u ook subsidieaanvragen voor deze activiteit hebt ingediend c.q. gaat indienen met de gevraagde subsidiebedragen voor zover deze niet in de begroting staan.
 •     naam organisatie en contactpersoon
 •     adres
 •     e-mailadres
 •     telefoonnummer
 •     bankrekeningnummer
 •     eventuele website