Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

VSB-Fonds Woerden

VSB-Fonds Woerden

Het VSB-Fonds steunt kunst & cultuur projecten op het gebied van cultuurparticipatie (culturele diversiteit, verrijking en vernieuwing), cultuureducatie (educatieve methoden en intercultureel onderwijs) en cultuurbehoud (verwervings-, restauratie- en behoudsprojecten en toegankelijksbevordering van het cultuurhistorisch erfgoed).
 
Stichting VSB-Fonds Woerden is geen 'gespecialiseerd' fonds. Vanuit de historie is voor een breed uitgavenbeleid gekozen, waarbinnen een zestal hoofdgroepen zijn te onderscheiden:
  • kunst en cultuur
  • gezondheid
  • natuur en milieu
  • sport en recreatie
  • sociaal-maatschappelijk/ideëel
  • educatie
In het verlengde van haar doelstelling ziet VSB Fonds Woerden haar werk ook als een belangrijke ondersteuning en motivering voor al die vrijwilligers die belangeloos verenigingen en clubs dienen. Vaak als bestuurslid, commissielid of als vrijwilliger.
VSB Fonds Woerden hoopt met haar donaties steun te kunnen geven aan projecten, die het doel hebben om een kader te vormen ten behoeve van het verenigingsleven etc.

Criteria
Bij het beoordelen van aanvragen wordt een aantal criteria gehanteerd:
De steun van VSB Fonds Woerden is met name gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter. VSB Fonds Woerden verleent in de regio Woerden financiële steun aan instellingen; niet aan overheden, individuen of aan instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling. Exploitatiekosten, salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.

Aanvraag
De aanvraagprocedure is alsvolgt:
De aanvraag geschiedt bij voorkeur door middel van het aanvraagformulier, hetgeen eveneens op onze web-pagina is aan te treffen. Verzoeken om financiële steun moeten, voorzien van uitgebreide motivatie en documentatie, schriftelijk worden ingediend.
De aanvraag dient inzicht te geven in:
  • de aard van de organisatie
  • de doelstellingen
  • de aard van het project of initiatief waarvoor steun wordt gevraagd
  • de planning van het project of initiatief
Daarnaast dient de aanvraag voorzien te zijn van een overzichtelijke begroting en dekkingsplan, alsmede een exemplaar van de statuten, een uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel en een recente jaarrekening.
 
In alle gevallen is het ter bindende beoordeling aan de directie en bestuur van het VSB-Fonds om een aanvraag, zonder mogelijkheid van beroep, wel dan niet te honoreren.

VSB-Fonds Woerden

Bezoekadres
Westdam 3 L
3441 GA Woerden

Contact
Hr. G. Blonk
telefoon: 06-53104625
email: info@vsbfondswoerden.nl
website: http://www.vsbfondswoerden.nl/