Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Subsidiewijzer Podiumkunsten

Subsidiewijzer Podiumkunsten

Inleiding
De provincie streeft samen met het rijk en de gemeentebesturen naar een goede culturele infrastructuur. De podiumkunsten zijn daarvan een belangrijk onderdeel. De overheden stellen zich samen ten doel voorwaarden te scheppen voor een kwalitatief goed en gevarieerd kunstaanbod en een zo breed mogelijke publieke belangstelling. Dat doet de provincie aan de ene kant door met de andere overheden afspraken te maken over de instandhouding van instellingen, onder meer door middel van een gezamenlijk ondertekend convenant, en aan de andere kant door met projectsubsidies initiatieven te ondersteunen.

Op grond van de Provinciale cultuurnota Deel 1: Kunsten zijn vaste afspraken gemaakt over de bijdrage van de provincie aan een aantal essentiële productie voorzieningen en regelmatig terugkerende grootschalige activiteiten. In de stad Utrecht worden onder andere de Paardenkathedraal, het Festival aan deWerf, het Festival Oude Muziek, het Nederlands Film Festival en enkele theatergezelschappen samen met de gemeente Utrecht en de rijksoverheid gefinancierd. Daarnaast heeft de provincie Utrecht een budget voor de programmering van podia. In samenwerking met Muziek en Theater Netwerk en met de gemeentebesturen worden daaruit subsidies gegeven voor een goed programmeringsbeleid voor de disciplines theater, dans en muziek. Het krediet incidentele activiteiten, dat het onderwerp is van deze subsidiewijzer, is voor honorering van goede, veelbelovende aanvragen van de makers van producties en de organisatorenvan manifestaties, kleine festivals, samenwerkingsprojecten en (klassieke) muziekprojecten. Er wordt een groot beroep gedaan op het krediet. Bij de beoordeling van de subsidieverzoekenlaten gedeputeerde staten zich bijstaan door een adviescommissie. Ieder jaar worden er vele aanvragen toegewezen, maar even zoveel afgewezen. In deze folder staat wat de subsidiemogelijkheden zijn op het gebied van podiumkunsten en hoe u subsidie kunt aanvragen.
N.B. Voor amateurkunst is een aparte subsidiewijzer verkrijgbaar.

Wat valt onder het incidentele activiteiten-krediet podiumkunst'
Aanvragen voor: een productie voor theater, muziek, film, audiovisuele kunst of letterkunde;
overige activiteiten op deze gebieden, zoals een klein festival of een manifestatie.
Wat zijn producties en wat zijn 'overige activiteiten''
De provincie verstaat onder een productie een inhoudelijk en in tijd samenhangend, professioneel tot stand gebracht product op het terrein van de podiumkunsten, de audiovisuele media of de letterkunde.

De provincie verstaat onder overige activiteiten een klein festival, een manifestatie of een samenwerkingsproject, die zich begeven op het terrein van de podiumkunst. Het product moet professioneel en voor een breed publiek gepresenteerd worden. De activiteit dienteen duidelijke thematische of programmatische samenhang te hebben en deze moet in eenafgebakende periode plaatsvinden.

Wie komen in aanmerking voor subsidie'
In principe komt ieder platform, organisatie, instelling of vereniging die zich bezighoudt met producties of met activiteiten op het gebied van de podiumkunsten in de provincie Utrecht voorsubsidie in aanmerking.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen'
De subsidiabele kosten voor een productie en een activiteit verschillen onderling. De begrotingwordt steeds ter beoordeling aan gedeputeerde staten voorgelegd.

Voor producties
De kosten die gemaakt worden tot aan de première, zoals:- publiciteit en promotie;- vormgeving en decor;- huur van repetitieruimten;- try-outvoorstellingen;- opdrachten aan professionele schrijvers, componisten, choreografen of scenaristen.
N.B. Ondanks dat de provincie alleen in de kosten tot aan de première subsidieert, dient u wel deverwachte recette van de voorstelling in de begroting op te nemen, evenals de bedragen die u bijandere instellingen/fondsen heeft aangevraagd.
Pas dan krijgen wij een duidelijk beeld van detotale inkomsten en uitgaven.

Voor overige activiteiten
De kosten voor:- onder anderen de uitvoerende kunstenaars;- publiciteit en promotie;- vormgeving en decor;- huur van de ruimten.

Hoe hoog kan het subsidie zijn'
Een subsidie bedraagt nooit honderd procent van de kosten. De provincie gaat ervan uit dat u ookelders een bijdrage aanvraagt, bijvoorbeeld bij gemeenten, sponsors of particuliere fondsen. Deregels zijn als volgt:D een subsidie voor een productie is maximaal 50% van de kosten, met een maximum van€ 7.500,--.D een subsidie voor een activiteit is maximaal 50% van de kosten, met een maximum van€ 12.500,--.Subsidies van € 1.250,-- of minder voor zowel een productie als een activiteit worden niettoegekend. Voor kosten die behoren tot de normale exploitatielasten kan geen subsidie verkregenworden.

Waaraan worden de aanvragen getoetst'

Als er niet voldoende geld is om alle aanvragen te honoreren, dan stelt de provincie prioriteiten.De volgende vragen komen daarbij aan de orde

Wat is de te verwachten artistieke kwaliteit van de betreffende activiteit'
Vormt de productie of de activiteit een bijzondere aanvulling op het bestaande aanbod'

Wordt de publieke belangstelling hiervoor gestimuleerd'
Is er sprake van een artistieke of organisatorische vernieuwing'
Wordt de samenwerking tussen makers, podia en instellingen voor amateurkunst enkunstzinnige vorming bevorderd'
Zijn de plannen financieel haalbaar'
Wanneer kunt u subsidie aanvragen'

De provincie kent twee maal per jaar subsidies toe
Een subsidieverzoek voor een productie of activiteit uitgevoerd in de eerste helft van het jaar, moet u indienen vóór 1 mei van het voorafgaande jaar;
Een subsidieverzoek voor een productie of activiteit uitgevoerd in de tweede helft van het jaar, moet u indienen vóór 1 november van het voorafgaandejaar.

Hoe kunt u subsidie aanvragen'
Voor het aanvragen van subsidie dient u een subsidieformulier in te vullen.
Deze is verkrijgbaarbij de Sector Maatschappelijke ontwikkeling, tel. 030-258 2498. Een ingevuld formulier stuurt u naar:

Gedeputeerde Staten van Utrecht
t.a.v. Sector Maatschappelijke ontwikkeling
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Het is ook mogelijk dat het formulier per e-mail aan u wordt opgestuurd zodat u het op de computer kunt invullen. Vervolgens dient u het te printen en bij de rest van het subsidieverzoek te voegen.

In de subsidieaanvraag moet u de volgende gegevens opnemen:
> omschrijving van de productie of activiteit waarin het doel en de aanpak beschrevenzijn;
> begroting: hierin staat een overzicht van de te verwachten kosten;
> dekkingsplan: hierin geeft u aan welke inkomsten u verwacht.

Geef ook op bij welke overige instanties u een subsidieverzoek heeft ingediend;

> bank- of gironummer waarop het geld overgemaakt kan worden.

U ontvangt altijd schriftelijk bericht over toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Wat gebeurt er verder met uw verzoek'
Nadat uw subsidieaanvraag is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat onder andere vermeld op welke termijn u bericht over toekenning of afwijzing kunt verwachten. De aanvragen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Podiumkunst van de provincie Utrecht.
Zij geeft een artistiek-inhoudelijk advies aan gedeputeerde staten, waarna zij aan de handhiervan een beslissing nemen. U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk bericht.

Een voorschot'
Honoreren gedeputeerde staten uw subsidieverzoek, dan wordt op verzoek 70% van het verleende subsidie als voorschot overgemaakt.

Hoe wordt het subsidie verder afgehandeld'
Uiterlijk zes maanden nadat de productie in première is gegaan of de activiteit is afgerond, dient u een financieel en inhoudelijk verslag in te leveren bij gedeputeerde staten van Utrecht. Aan de hand van de eerder ingediende begroting moet u nu opgeven hoe hoog de werkelijke kosten eninkomsten waren. In de inhoudelijke verantwoording moet u de totstandkoming van de productieof het verloop van de activiteit opnemen. Met behulp van deze gegevens zullen gedeputeerdestaten het definitieve subsidiebedrag vaststellen.

Deze informatie is ontleend aan een folder van de Provincie Utrecht. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Subsidiewijzer Podiumkunsten

Postadres
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Contact
Catherine Peters Sengers
telefoon: 030 - 258 2498
email: Catherine.Peters.Sengers@Provincie-Utrecht.nl