Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Subsidiewijzer Beeldende Kunst

Subsidiewijzer Beeldende Kunst

Subsidiewijzer Beeldende Kunst en Vormgeving

De regels in het kort:
De indieningstermijnen
Op 15 augustus sluit de indieningstermijn voor aanvragen voor de eerste helft van hetdaaropvolgende jaar.
Deze verdelingsronde is specifiek bedoeld voor:
• Opdrachtprocedures voor kunst in de openbare ruimte
• Voorbereidings- of schetsontwerpprocedures
• Meerjarige subsidies
• Jaarprogramma's van instellingen
• Manifestaties en tentoonstellingen
• Individuele projecten van kunstenaars en vormgevers

Op 1 januari sluit de indieningstermijn voor aanvragen die betrekking hebben op de tweede helft van het jaar. Opgelet: de indieningstermijnen kunnen veranderen als blijkt dat de termijnen in de praktijk niethandig blijken te zijn.

Het budget
Het budget voor de beeldende kunst dat de provincie jaarlijks beschikbaar heeft bedraagt om ennabij de € 1 miljoen. Veel van dit geld wordt jaarlijks besteed aan basisvoorzieningen, zoals het provinciaal Centrum Beeldende Kunst, de Lucas X-gids, de provinciale kunstuitleen, subsidiëringvan instellingen op grond van een convenant met de gemeente Utrecht, andere reserveringen enmeerjarige subsidies.Voor incidentele aanvragen is er jaarlijks een bedrag beschikbaar van ongeveer € 200.000,--. De provincie streeft ernaar om het grootste gedeelte van dit bedrag te verdelen in de eerste ronde (met eensluitingsdatum van 15 augustus). Hierdoor kunnen grotere projecten, zoals kunst in de openbare ruimte, grote manifestaties minder snel geconfronteerd worden met uitputting van het budget. In de tweede ronde is de kans hierop natuurlijk aanmerkelijk groter. Middelen die overblijven in de eerste ronde, worden toegevoegd aan de tweede ronde.Overigens geldt dat een aanvrager maar één maal per jaar kan aanvragen.

Algemeen
Het Beeldende Kunstbeleid van de provincie heeft als doel het ontwikkelen van beeldende kunsten vormgeving en het stimuleren van de publieke aandacht daarvoor. Gemeenten en non-profitorganisaties worden aangemoedigd om beeldende kunst tot een vast onderdeel te maken vanhun beleid. Daarnaast biedt de provincie Utrechtse kunstenaars de mogelijkheid projecten uit tevoeren die een impuls kunnen zijn voor hun ontwikkeling als beeldend kunstenaar of vormgever.Kunstinstellingen kunnen met subsidie van de provincie presentaties, tentoonstellingen enmanifestaties organiseren die van belang zijn voor de kwaliteit van het Utrechtse kunst klimaat.
De provincie stimuleert de beeldende kunst ook langs een andere weg. De eigen collectie hedendaagse tekeningen groeit jaarlijks en is uniek te noemen. De collectie is in beheer bij het Utrechts Centraal Museum.Voor de ondersteuning van gemeenten, organisaties en individuele kunstenaars is er het Provinciaal Centrum Beeldende Kunst, te Amersfoort. Het CBK adviseert en begeleidtopdrachtgevers en initiatiefnemers, maar verzorgt ook zelf tentoonstellingen en uitgaven rondomUtrechtse kunstenaars.

Dan is er de provinciale kunstuitleen, die er voor zorgt dat er op diverse plaatsen in de provinciekunst geleend kan worden.In de volgende hoofdstukken kunt u lezen welke subsidiemogelijkheden er zijn op het gebied vanBeeldende Kunst en Vormgeving. We geven u ook informatie over de procedure, waaraan eenaanvraag moet voldoen en hoe en door wie uw aanvraag wordt behandeld.Tot slot is er een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld terugsturennaar de provincie Utrecht.

De Provinciale adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving
Een subsidieverzoek dat bij de provincie wordt ingediend wordt beoordeeld op de kwaliteit van dedaarin geschetste plannen. De provincie laat zich daarbij adviseren door de ProvincialeAdviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving. Deze commissie bestaat uit onafhankelijkedeskundigen die per persoon vier jaar zitting hebben in de commissie.G Het Centrum Beeldende Kunst Provincie Utrecht.
Het CBK is gevestigd in Amersfoort en adviseert, begeleidt en ondersteunt initiatiefnemers op het gebied van beeldende kunst. Vooral als het gaat om ondersteuning bij opdrachtprocedures voorkunst in de openbare ruimte, is het CBK de adviseur bij uitstek om een gemeente of instelling teondersteunen en te begeleiden. Begeleiding door het CBK garandeert geen provinciaal subsidie,maar staat wel borg voor een goed verloop van de procedure en een beter resultaat.

Soorten Subsidies
Er zijn vier verschillende soorten subsidie:
1. voor aankopen en opdrachten voor kunst in de openbare ruimte
2. voor schetsontwerpprocedures
3. voor manifestaties en tentoonstellingen
4. voor projecten van individuele kunstenaars.

Over subsidie voor aankopen en opdrachten voor kunst in de openbare ruimte
Voor dit type subsidie komen in aanmerking:
• alle gemeenten in de provincie Utrecht met uitzondering van de stad Utrecht en Amersfoort
• alle openbare lichamen in de provincie Utrecht
• rechtspersonen zonder winst oogmerk, zoals culturele instellingen, sportinstellingen, sociaal-culturele instellingen, woningbouwverenigingen, zorginstellingen e.d.
Voor de stad Utrecht en Amersfoort kan een uitzondering gemaakt worden als er duidelijk sprake is van een provinciaal belang.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:
• de aankoop van een kunstwerk
• de opdrachtverstrekking aan kunstenaar of vormgever om een kunstwerk te maken
• het ontwikkelen van plannen ten aanzien van de openbare ruimte (masterplannen)
• andere, meer grootschalige, activiteiten die een effect hebben op de openbare ruimte.
De aanvraag moet worden gedaan op het speciale aanvraagformulier. De aanvraag moet tijdig zijningediend en voorzien zijn van alle benodigde informatie en beeldende documentatie. De aanvrager moet zijn gevestigd in de provincie Utrecht. Het project moet betrekking hebben op deopenbare ruimte, dat wil zeggen dat het voor iedereen toegankelijk is.

Bij het geven van een opdracht voor het maken van een kunstwerk, of bij de aankoop van eenkunstwerk moet openbaar worden aanbesteed als de begroting van het totale project € 20.000,-- is of meer.
Een openbare aanbesteding betekent dat via een open procedure kunstenaars worden opgeroepenzich kandidaat te stellen voor de opdracht. Bij deze procedure is het raadzaam om advies in tewinnen bij het CBK.
Een subsidie is nooit meer dan 70% van de begroting en gebonden aan een maximum van € 30.000,--.

Over subsidie voor schetsontwerpprocedures
Als overgegaan wordt voor een openbare aanbestedingsprocedure kan, in sommige gevallen,subsidie worden verkregen voor de kosten die hieraan verbonden zijn, zoals de advertentiekostenen een aantal schetsontwerpen. Doorgaans wordt alleen aan kleinere gemeenten, zonder vastkunstbudget en kleine organisaties met een geringe draagkracht subsidie verstrekt. Dit is terbeoordeling van de provincie. Deze bijdrage, die doorgaans ongeveer € 5.000,-- (drie schetsontwerpen en een advertentie) bedraagt, maakt deel uit van het totale subsidie met een maximum van € 30.000,--. Feitelijk gaat het hier dus om voorfinanciering van een gedeelte van het project. Mocht er in het vervolg van het project om artistiek-inhoudelijke redenen, toch geen provinciaal subsidie voor het beoogde project verstrekt worden, hoeft de voorfinanciering niet teworden terugbetaald. Ook voor dit subsidie geldt dat er gebruik moet worden gemaakt van het aanvraagformulier.

Over subsidie voor manifestaties en tentoonstellingen
Subsidie is mogelijk voor tentoonstellingen zonder commercieel doel, festivals en manifestaties,maar ook programma's en projecten van kunstinstellingen.Het moet gaan om activiteiten in de provincie Utrecht met een bovenlokaal belang. Aanvragen vanbuiten de provincie Utrecht gevestigde aanvragers worden alleen in behandeling genomen als erduidelijk sprake is van provinciaal belang. Dat is het geval als het project gericht is op de Utrechtse inwoners of op Utrechtse kunstenaars of op een andere manier bijdraagt aan het Utrechtse kunstklimaat.
Een subsidie bedraagt hooguit 70% van de begroting met een maximum van € 30.000,--

Over subsidie voor projecten van individuele kunstenaar en vormgevers
Alle professionele beeldend kunstenaars, die in de provincie Utrecht wonen, kunnen eenprojectsubsidie aanvragen van maximaal € 7.500,--. Een uitzondering geldt voor kunstenaars uitde stad Utrecht. Een project is bijvoorbeeld het maken van een kunstwerk, een installatie of een bijzondere uitgave(geen promotiemateriaal). Een project kan ook een studie zijn, die resulteert in een of meerwerken. Boekjes en catalogi worden niet gesubsidieerd, tenzij het een uitgave betreft die alsautonoom kunstwerk kan worden aangemerkt.

Voor begeleiding en advies en subsidie-aanvraagformulieren
Provinciaal Centrum Beeldende Kunst
Breestraat 1
3811 BH Amersfoort
tel: 033-4618746
fax:033-4614335
e-mail: cbk.pu@planet.nl

Subsidiewijzer Beeldende Kunst

Contact
Provincie Utrecht, Elz Mooij
telefoon: 030 2582265
email: elz.mooij@provincie-utrecht.nl