Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nlStuur berichten voor de agenda naar de redactie.

Subs.wijzer Amateurk. en Kunstz. Vorm.

Subs.wijzer Amateurk. en Kunstz. Vorm.

Subsidiewijzer Amateurkunst en Kunstzinnige Vorming
 
Inleiding
Theater, dans, film en video, literatuur, beeldende kunst, pop-, koor- en kamermuziek. Dit is eengreep uit de verschillende vormen van amateurkunst waarmee vele inwoners van de provincie Utrecht zich bezig houden.
Daarnaast wordt er door verschillende instellingen aandacht besteed aan kunstzinnige vorming. Allemaal bijdragen aan het culturele leven die de provincie Utrecht graag wil ondersteunen en stimuleren. Of u amateurkunst nu beoefent uit pure liefhebberij of met een professionele ambitie, in beide gevallen wordt er tijd, energie, maar vaak ook geld aan besteed. In sommige gevallen kan de provincie een aanvullende financiële ondersteuning geven. Voor werkzaamheden van instellingen voor kunstzinnige vorming, voor kosten van projecten die de deskundigheid van het kader verbeteren en voor evenementen van amateurkunst. In deze subsidiewijzer kunt u lezen welke subsidiemogelijkheden er zijn op het gebied van amateurkunst en kunstzinnige vorming en hoe u subsidie aan kunt vragen.

Wat is amateurkunst en kunstzinnige vorming?
De provincie verstaat onder amateurkunst 'het beoefenen van kunst voor of ten behoeve van publiek, zonder dat daaraan recht op beloning is verbonden of daarmee het verwerven van andere dan kostendekkende inkomsten wordt beoogd'.
Kunstzinnige vorming is 'educatie met behulp van kunstzinnige middelen en kunstuitingen'.

Wie komt voor subsidie in aanmerking?
In principe komt ieder individu, platform, organisatie of instelling die zich bezig houdt met amateurkunst of kunstzinnige vorming binnen de provincie Utrecht, voor subsidie in aanmerking.

Waarvoor kan subsidie worden verkregen?
Evenementen:
Voor evenementen als regionale en provinciale concoursen, festivals, manifestaties en dergelijke kunt u subsidie aanvragen. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:
 • het gebruik van ruimten waarin de activiteit plaatsvindt
 • honoraria van deskundigen
 • publiciteit en promotie
 • decors, kostuums, requisieten, technische hulpmaterialen, scripts, bladmuziek, vervoer van materialen, etc.
Wordt een bijdrage verstrekt, dan gelden de volgende regels:
 • een subsidie bedraagt ten hoogste 70% van de kosten, maar nooit meer dan het tekort
 • een subsidie van € 454,-- of minder wordt niet uitgekeerd

Projecten voor het verbeteren van deskundigheid van het kader:
Voor activiteiten die als doel hebben de deskundigheid van het inhoudelijk en technisch amateurkader te vergroten, kunt u subsidie aanvragen. U kunt daarbij denken aan dirigenten van koren die een cursus volgen of een tijdelijke medewerker voor de diverse poppodia die helpt met het organiseren van allerlei zakelijke aangelegenheden.
Kosten die in aanmerking komen voorsubsidie zijn:
 • het gebruik van de ruimte waarin de activiteit plaatsvindt
 • apparatuur en andere hulpmiddelen
 • voorlichtingsmateriaal en andere publiciteit
 • honoraria van deskundigen
 • honoraria en overheadkosten voor projectmedewerkers
Wordt een bijdrage verstrekt, dan gelden de volgende regels:
 • een redelijke eigen deelnemersbijdrage is verplicht voor degenen die deelnemen aan een cursus om hun eigen deskundigheid te vergroten
 • een subsidie van € 454,-- of minder wordt niet uitgekeerd

Kunstzinnige vorming Instellingen kunnen voor hun activiteiten op scholen (binnen de leerplicht) subsidie krijgen.

Waarvoor kan géén subsidie worden verkregen?
 • evenementen en projecten die buiten de provincie Utrecht plaatsvinden
 • vaste personeelslasten en normale exploitatielasten zoals kosten voor huisvesting,automatisering en dergelijke, die niet uitsluitend gemaakt worden voor een project.

Wie krijgt voorrang?
Iedereen die aan de eisen voldoet, kan subsidie aanvragen. Als er niet voldoende geld is om alle aanvragen te honoreren, dan stelt de provincie prioriteiten. Onderstaand staan de prioriteiten beschreven. Voor alle aanvragen geldt:
 • het provinciaal belang
 • de financiële haalbaarheid.
Voor evenementen geldt bovendien:
 • het artistiek-inhoudelijk niveau. Hierbij wordt gekeken naar zaken als repertoirekeuze, oorspronkelijkheid en of er sprake is van een multidisciplinair of multicultureel karakter.
 • de deskundigheid van het beoordelingssysteem in het geval dit aanwezig is.
Voor projecten geldt bovendien:
 • de mate waarin het project in bestaande behoeften voorziet
 • het effect dat het project naar verwachting zal hebben.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?
Tweemaal per jaar worden subsidies toegekend. Subsidies moet u aanvragen vóór 1 maart (geldend voor de periode juli-december daaropvolgend) of vóór 1 oktober (geldend voor de periode januari-juli).

Hoe kunt u subsidie aanvragen?
Subsidie-aanvragen kunt u alleen schriftelijk indienen.
U moet uw verzoek sturen aan:
Gedeputeerde Staten van Utrecht
t.a.v. Bureau Cultuur en Welzijn
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Uw aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:
 • omschrijving van het project, evenement of de werkzaamheden waarin het doel en de aanpak beschreven zijn
 • begroting: hierin staat een overzicht van de te verwachten kosten en het subsidiebedrag dat u bij de provincie aanvraagt
 • dekkingsplan: hierin geeft u aan welke inkomsten u verwacht. Geef daarbij ook op bij welke overige instanties u een subsidieverzoek heeft ingediend (en vermeldt ook de activiteiten/projecten en soorten kosten waarvoor u subsidie heeft aangevraagd)
 • bank- of gironummer van de aanvrager
 • voor aanvragen op het gebied van kunstzinnige vorming geldt bovendien dat rekening gehouden moet worden met artikel 8 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1988.

Hoe kunt u een voorschot aanvragen?
Zodra u bericht heeft ontvangen dat uw subsidieverzoek is ingewilligd, kunt u een voorschot aanvragen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het voorschot is maximaal 90% van het toegekende subsidiebedrag.

Hoe wordt de subsidie-aanvraag verder afgehandeld?
Uiterlijk zes maanden nadat het project is afgesloten moet u een verslag inleveren bij Gedeputeerde Staten van Utrecht. Aan de hand van de eerder ingediende begroting moet u nu opgeven hoe hoog de werkelijke kosten en inkomsten waren. Bij deze cijfers hoort ook een inhoudelijk verslag over het verloop van het evenement. Met behulp van deze gegevens zal Gedeputeerde Staten het definitieve subsidiebedrag vaststellen.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over de provinciale subsidieregeling 'amateurkunst en kunstzinnige vorming' kunt u terecht bij de heer H. Schoen (amateurkunst) telefoon 030-258 2621 en mevrouw F. Huisman (kunstzinnige vorming) telefoon 030-258 2272

Deze tekst is ontleend aan een folder van de Provincie Utrecht. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
Dat kan alleen aan het 'Besluit amateurkunst en kunstzinnige vorming provincie Utrecht 1996'. Een exemplaar van deze regeling kan op verzoek worden toegezonden.

Subs.wijzer Amateurk. en Kunstz. Vorm.

Postadres
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Contact
Provincie Utrecht
telefoon: 030 - 258 9111