Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Woerden maakt keuzes voor de leefomgeving

publicatiedatum: vr 5 november 2021

Omgevingsvisie Woerden 2022 - 2040 ter inzage. Hoe zorgen we ervoor dat het in de gemeente Woerden ook in 2030 of 2040 goed leven, wonen, werken en ontspannen is? Hierover is afgelopen maanden veel gesproken met inwoners, ondernemers en maat- schappelijke organisaties. Het resultaat heeft Woerden vastgelegd in een Omgevingsvisie.

 

Omgevingsvisie
 Een toekomstvisie die beschrijft hoe we omgaan met (ruimtelijke) keuzes voor bijvoorbeeld wonen, werken, verkeer en recreatie. De Omgevingsvisie ligt vanaf 5 november ter inzage.

HIER de link naar de gemeentelijke pagina voor het  gedurende 6 weken digitaal raadplegen van de documenten

link: meteen naar de VISIE

 

Waar gaat de visie over

In de Omgevingsvisie speelt wonen een belangrijke rol. Komende jaren komen er veel nieuwe woningen bij. In de stad Woerden zijn er tot 2040 al voldoende gebieden binnen de stadsgrenzen aangewezen om te bouwen. Voor Harmelen, Kamerik en Zegveld moet er ook worden gezocht naar locaties buiten de dorpskernen.

 

Hiervoor volgen nog aparte gespreksronden met inwoners. Meer woningen betekent ook meer verkeer.

 

Daarom komt er een onderzoek naar een oostelijke randweg in Woerden en staan fietsers en voetgangers centraal in de woonomgeving. Om de verbinding tussen stad of dorp en landschap te verbeteren, zal er langs de stads- of dorpsranden aandacht komen voor de ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld door groen, wandel- en fietsroutes en kleinschalige vormen van landbouw en wonen. Uitbreiding van bedrijven past tot 2030 op de eerder aangewezen schuifruimtelocaties.

Voor de situatie van 2030 tot 2040 volgt nader onderzoek.

 

Overige keuzes
Keuzes die al eerder gemaakt zijn, worden één op één overgenomen in de Omgevingsvisie, zoals de visie Stationsgebied, de Rembrandtbrug, de Verkeersvisie of de Woonvisie.

 

Ook als het gaat om klimaatadaptatie, energie, warmte en bodemdaling sluit de Omgevingsvisie aan bij lopende afspraken.

 

In de Omgevingsvisie is een aantal gebieden aangewezen waar opgaven spelen die in samenhang met elkaar nader worden uitgewerkt, zoals de Harmelerwaard en woningbouw rond de dorpen.

 

Daarvoor komen nog aparte gespreksrondes samen met betrokkenen en bewoners. Veranderingen op het gebied van mobiliteit, landbouw, bodem en klimaat komen wel aan de orde, maar vooral ter bespreking met belanghebbenden en andere overheden.

 

Waardevolle discussies
Wethouder Tymon de Weger (ruimtelijke ontwikkeling): “Er zijn goede inhoudelijke discussies gevoerd de afgelopen maanden, ik heb deze als buitengewoon waardevol ervaren. Gezondheid, inclusie (‘iedereen doet mee’), veiligheid, vitaliteit en duurzaamheid zijn de rode draad in de gemaakte keuzes. Maar er zijn veel grote opgaven waar het laatste woord nog niet over is gezegd. Graag spreken wij daarover nog verder met onze inwoners. Voor nu ben ik blij met het resultaat dat er ligt.”

Reageren?
Voordat de gemeenteraad de Omgevingsvisie vaststelt, kunt u uw mening over de onderwerpen uit de visie meegeven aan de gemeenteraad. U vindt de Omgevingsvisie op www.woerden.nl/omgevingsvisie. Daar leest u ook hoe u kunt reageren.

Wat gebeurt er met uw reactie?
De gemeente beoordeelt alle reacties en geeft per reactie aan of deze aanleiding is om de Omgevingsvisie aan te passen. Het college stelt vervolgens de aangepaste visie en de reactienota vast. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om de definitieve Omgevingsvisie vast te stellen, naar verwachting in februari 2022.