Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Gemeenteraad Nieuwsbrief & Begroting

publicatiedatum: di 10 november 2020

In de nieuwsbrief hieronder, staat dat de raad (31 leden), digitaal vergaderde over de begroting en dat daarbij veel amendementen (17) en moties (21) ingediend werden. De moties /amendementen staan vermeld die wél aangenomen werden (wat afgewezen werd weten we niet!), Deze gaan over uiteenlopende onderwerpen. De grappigste titel van een motie vonden wij; Vic bro, doe ff chill man!

 

Briefstemmen, zo kan het ook...

Er werden weinig winkelruiten dichtgetimmerd vanmiddag in Woerden en de gemeentelijke juristen hoefden de messen niet te slijpen. En dat terwijl ook in Woerden vandaag de briefstemmen binnenstroomden op het gemeentehuis. De gemeenteraad vergaderde gisteren namelijk over de begroting en dat betekent traditioneel dat er over een heel aantal amendementen en moties gestemd mag worden. Dat was dit jaar ook het geval, maar het stemmen ging anders dan anders. Want digitaal vergaderen gaat ons wel steeds beter af, maar digitaal stemmen blijft geen pretje. Om in de digitale vergadering te stemmen moeten alle raadsleden een voor een hun stem uitspreken over elk voorliggend besluit. Met 31 raadsleden die over 17 amendementen, 21 moties en 1 raadsvoorstel (de begroting) moesten stemmen, had de griffier ruim 1200 individuele hoofdelijke stemmen af mogen gaan.

 

En dus is de begrotingsbehandeling in twee delen opgeknipt. Gisteravond konden alle fracties de algemene beschouwingen uitspreken en werden alle amendementen en moties ingediend. Vlak na de vergadering ontvingen de raadsleden per mail hun stembriefje voor al die moties en amendementen. Het ingevulde briefje mochten ze vanmiddag op het gemeentehuis weer inleveren.

De stemmen werden geteld en in het tweede deel van de vergadering vandaag werd de uitslag bekend. Alleen de begroting zelf is daarna nog met een live stemming aangenomen.

 

Puzzelen met de volgorde

De grote uitdaging van deze andere manier van stemmen was de volgordelijkheid. Normaal gesproken komen alle stemmingen na elkaar. Maar nu vulde iedereen thuis in een keer het hele lijstje in. Dat was even wennen. Vooral voor amendementen is de volgorde van belang. Met een amendement doet een raadslid een voorstel om het voorliggende besluit, in dit geval de begroting, te veranderen. Zijn er meerdere amendementen over hetzelfde onderwerp, dan stemmen we altijd eerst over het meest ingrijpende amendement. Lukt het niet om daarvoor een meerderheid te krijgen bij je collega-raadsleden, dan kun je daarna tenminste nog meestemmen voor een iets minder ingrijpend amendement en nog 'een beetje' je zin krijgen. Vandaag stemden de raadsleden in zo'n geval alvast voor beide amendementen, ook al leken ze zichzelf daarmee tegen te spreken. Zo kon het gebeuren dat drie raadsleden stemden voor een uitbreiding naar zes BOA's én voor het behoud van vier BOA's (als wijziging op het voorstel uit de begroting om de vierde BOA te schrappen). Dat laatste amendement behaalde een meerderheid in de raad.

 

Deze 8 amendementen (*1) zijn aangenomen

 • Aanpassen onttrekking algemene reserve  >>>
 • Overheveling strategische buffer >>>

De raad wil scherp begroten, en geen “potjes” creëren die gebruikt kunnen worden zonder besluitvorming door de raad.

 • Vier BOA's voor Woerden >>>

De raad wil de vierde BOA behouden omdat een team van vier effectiever en zichtbaarder is.

 • Honden-belasting maximaal 100% kostendekkend >>>

De raad vindt het redelijk om aan hondenbezitters een bijdrage te vragen in de kosten, maar wil niet dat hondenbezitters onnodig extra belasting betalen.

 • Samen tegen de gevolgen van Corona >>>

De raad vraagt hiermee van het college om in 2021 samen met inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers de nadelige gevolgen van Corona zoveel mogelijk te beperken.

 • Terugdringen zoek- en wachttijden >>>

De raad wil dat de zoek- en wachttijden voor een woning in de gemeente worden teruggebracht tot twee jaar.

 • Zorg dichtbij >>>

De raad wil dat medische zorg en medicatie ook buiten kantoortijden weer beschikbaar komt in Woerden.

 • Bloeiende bermen >>>

De raad wil graag meer bloeiende bermen in Woerden.

 

Deze 13 moties (*2) zijn aangenomen

 • Corona-effecten verwerken in begroting 2021 >>>

De raad vraagt het college de te verwachten effecten van Corona te verwerken in de begroting bij de voorjaarsnota.

 • Vic bro, doe ff chill man! >>>

De raad wil dat belangrijke documenten van de gemeente goed vindbaar zijn voor inwoners én dat deze in begrijpelijke taal geschreven zijn.

 • Aan de slag met laadlantaarnpalen >>>

De raad zou graag laadlantaarnpalen zien in Woerden, dat zijn straatlantaarns en laadpalen voor elektrische auto's ineen.

 • Inburgeren en dan….? >>>

In juli gaat een nieuwe Inburgeringswet in die meer taken voor inburgering bij de gemeenten legt. De raad wil in Woerden meer aandacht voor kwetsbare groepen bij inburgering en voor het traject ná de inburgering.

 • Definiëring pijlers inkoop Sociaal Domein

  >>>

De raad wil graag meer zicht krijgen op hoe de gemeente stuurt op de contractafspraken in het sociaal domein en hoe de gemeente de voortgang bewaakt.

 • Voortgang, monitoring en kwaliteit participatie >>>

Binnen het sociaal domein gaan een aantal taken van Ferm Werk over naar Woerdenwijzer. De raad wil graag meer zicht krijgen op deze overgang en op het resultaat.

 • Kwantitatieve Informatievoorziening Sociaal Domein >>>

De raad wil een halfjaarlijkse rapportage met de cijfers en trends uit de Maatschappelijke Agenda van de gemeente.

 • Onderzoek potentie zon op dak >>>

De raad wil een onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn in Woerden om meer te doen met zonnepanelen op daken.

 • Verduurzamen gemeentelijk vastgoed >>>

De raad wil voor minimaal twee panden die de gemeente in bezit heeft in 2021 een businesscase zien voor verduurzaming.

 • Woerdense terrassen ook uitbreiden in 2021 >>>

De raad wil dat horecaondernemers in Woerden ook in 2021 mogelijkheden krijgen om hun terrassen uit te breiden zolang er strengere coronaregels gelden.

 • Bouwen van speciale woonvormen >>>

Bij nieuwe ontwikkelingen ziet de raad graag ruimte voor speciale woonvormen zoals die voor ouderen of voor jongeren met een (autistische) beperking.

 • Natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen >>>

De raad verzoekt het college zich in te zetten voor natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen bij nieuwe bouwprojecten.

 • Een goed gesprek over rioolheffing >>>

De raad vraagt van het college een voorstel voor een nieuwe verordening rioolheffing waarmee de raad een uitspraak kan doen over waarvoor wij in Woerden de rioolheffing wel en niet inzetten.

 

Tot zover de nieuwsbrief, hieronder nog wat verduidelijking over de gebruite termen en een link naar de site om de hele tekst van een begrotingmotie of amendement in te zien. in de tekst hierboven een paar voorbeelden van die teksten (redactie C.L.)

LINK naar de webpagina

*1. Wat is een amendement?

Een amendement is een voorstel voor een (tekstuele) wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is. Anders gezegd: het gaat om het wijzigen van een paar zinnen, letters of cijfers in het voorstel. Zo’n wijziging in de oorspronkelijke tekst kan vergaande consequenties hebben. Zo kan er in plaats van 1 miljoen, 3 miljoen uitgegeven worden aan een nieuw plan, omdat de gemeenteraad het amendement heeft aangenomen.

Definitie amendement: voorstel tot formele wijziging van een officieel document.

 

*2. Wat is een motie?

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen. Ze geven aan wat ze van de motie vinden en of zemet de motie instemmen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd.

Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie normaal gesproken uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, (het college van burgemeester en wethouders). Het aannemen van een motie is dus een middel waarmee de gemeenteraad invloed kan uitoefenen op het beleid.

Definitie motie: korte, gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken.