Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Bezuinigingsvoorstel College 2021 – 2024.

publicatiedatum: vr 4 september 2020

Half juli heeft het college van B&W Woerden haar voorkeursscenario met betrekking tot de strategische heroriëntatie aan de raad gepresenteerd. Nu is het concrete raadsvoorstel gereed. Naast noodzakelijke bezuinigingen (2,9 miljoen) staan hierin ook investeringen genoemd. Het is nu aan de raad om een besluit te nemen over de voorstellen van het college, hieronder .nadere informatie.

 

Bezuinigingsvoorstel College

Woerden leidt tot gezonde financiën met ruimte voor investering

Goed besturen is vooruitkijken. Een gemeente als Woerden moet zich kunnen blijven ontwikkelen.

Door nu te bezuinigen zorgt het college voor een gedegen financieel beleid, dat toekomstbestendig is en daarmee ruimte biedt voor noodzakelijke investeringen. Investeringen zijn o.a. nodig op het gebied van verkeer en wegen. Zonder de aanpak van verkeersknelpunten, die al jaren spelen, is verdere ontwikkeling op het gebied woningbouw en bedrijfsleven niet goed mogelijk.

Half juli presenteerde het college haar bezuinigingsvoorstellen aan de Raad.

Nu ontvangt de raad de concrete voorstellen inclusief het investeringsoverzicht.

In september zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. 

 

Waarom ook alweer bezuinigen?
Duurzaam financieel beleid is een van de speerpunten van het college en de gemeenteraad. De gemeentelijke financiën moeten immers in staat zijn de kosten voor de taken blijvend te kunnen dragen en daarbij risico’s op te kunnen vangen. Woerden heeft nu hoge schulden en daarbij stijgen de kosten. Een belangrijk doel van de bezuinigingen is om de schuldenlast op termijn te verlichten.

 


Oorzaken van de stijgende kosten zijn met name te vinden in openbare ruimte (IBOR), onderwijshuisvesting en het sociaal domein, waar de kosten voor de gevraagde zorg oplopen. Daarbovenop komt nu de coronacrisis, die tal van onvoorziene kosten met zich meebrengt.

 

Evenwichtig pakket bezuinigingen
De voorgestelde maatregelen bieden perspectief op een gezonde financiële basis. Het is een mix van bezuinigingen en lastenverzwaringen, waarbij cultuur, sport en maatschappelijke voorzieningen worden ontzien. Structureel wordt 2,9 miljoen euro omgebogen. Dit bedrag loopt op tot 7,9 miljoen vanaf 2024.

Concreet betekent dit uitstel van investeringen in de openbare ruimte zoals de vernieuwing van de verlichting en speelplaatsen. Ook wordt de OZB met 8% in 2021 verhoogd, en in de opeenvolgende jaren ’22, ’23 en ’24 met nog eens 5%. Ook de parkeertarieven, de leges en rioolheffing gaan omhoog.

Het vragen van een bijdrage aan inwoners en bedrijven is niet zonder aarzeling tot stand gekomen. Maar het betekent wel dat daarmee voor Woerden essentiële voorzieningen in stand kunnen blijven. Daarbij is meegewogen dat Woerden in vergelijking met andere gemeenten relatief lage gemeentelijke woonlasten heeft.

 

Investeringen
Als gevolg van de bezuinigingen ontstaat (tot 2030) 15 miljoen investeringsruimte. Deze ruimte wordt benut voor grote uitgaven op het gebied van infrastructuur: de Rembrandtbrug, de knelpunten Oost en West en fietspaden. Deze investeringen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat Woerden zich kan blijven ontwikkelen. Woningbouw en bedrijfsleven leveren immers extra verkeersstromen op en zonder deze investeringen loopt Woerden vast. Gegeven de zeer moeizame situatie op de huizenmarkt, de achterblijvende woningbouw en de noodzaak groeiende lokale bedrijven de ruimte te geven, is het noodzakelijk om hierin te blijven investeren, aldus het college.

 

Participatie
Participatie zou een belangrijk onderdeel worden van het proces om te komen tot dit bezuinigingsvoorstel.

Na een eerste rondetafelgesprek op 9 maart, gooide corona roet in eten.  Wel zijn maatschappelijke partners uitgenodigd om een schriftelijke reactie te geven op het voorkeursscenario.

Een aantal van hen, waaronder partners in het sociaal domein, jongerenwerk en ondernemers,  heeft van deze mogelijkheid gebruik van gemaakt.


Vanwege de beperkte mogelijkheid tot participatie stelt het college voor om volgend jaar met een bredere participatie opzet te komen voor onderwerpen uit dit voorstel die betrekking hebben op de begroting 2022 – 2025.

 

Vervolgproces
De komende maand zal de gemeenteraad zich een oordeel vormen over het raadsvoorstel.

Uiteraard is er mogelijkheid tot inspreken of schriftelijk te reageren.

Belangstellenden kunnen hierover contact opnemen met de raadsgriffie, raadsgriffie@woerden.nl of telefoon 14 0348. Op gemeenteraad.woerden.nl zijn de betreffende data te vinden.

Ook zijn de beraadslagingen via deze website live te volgen.

Het besluit van de gemeenteraad wordt dit najaar verwerkt in de begroting 2021 – 2024.

 

De complete stukken vindt u op de website van de raad onder stukken van college aan raad, onder nummer 2OR.00795 Raadsvoorstel Strategische Heroriëntie
bron: persbericht gem Woerden.