Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Zoeken naar ombuigingen voor gemeentebegroting

publicatiedatum: wo 26 februari 2020

Om de financiën van de gemeente op korte en langere termijn gezond te houden is Woerden op zoek naar een structureel bedrag van minimaal drie miljoen euro om vanaf 2021 jaarlijks in te kunnen zetten en nog eens minimaal drie miljoen euro na 2024. Dit is nodig om kosten die op de gemeente afkomen te kunnen betalen. Hiermee wordt ook financiering gezocht om de schulden deels af te bouwen.

 

Persbericht gemeente

 

Woerden op weg naar een begroting met perspectief

Daarmee werkt de gemeente aan haar belofte dat ze staat voor een stabiel en gezond financieel beleid.

 

Wat is er aan de hand?
De komende jaren krijgt de gemeente te maken met groeiende uitgaven die jaarlijks terugkeren. Dit is niet uniek voor Woerden.
De kosten van het sociaal domein stijgen bijvoorbeeld gestaag. Een ontwikkeling die al enige tijd aan de gang is. Dit heeft meerdere oorzaken, waarvan de vergrijzing en de toenemende vraag naar jeugdzorg het meest in het oog lopen.
Daarnaast blijven grote investeringen in de openbare ruimte nodig, denk aan vervanging van het riool en de aanleg van wegen en straten. Door de slappe bodem blijft dat voor Woerden een grote kostenpost, ook in vergelijking met andere gemeenten. Ook blijft het in de toekomst nodig om te kunnen investeren in de infrastructuur vanwege de noodzaak om woningen te bouwen gezien de druk op de woningmarkt. Hierbij wordt ook gekeken hoe de Rijksoverheid en de Provincie Utrecht kunnen meebetalen.

Naast dit alles heeft de gemeente Woerden de afgelopen jaren een schuld opgebouwd. Daar is veel voor gerealiseerd, maar schuld kost de gemeente geld. Als de schuld oploopt of de rente gaat stijgen, kan dit een probleem vormen. Goed financieel beleid kijkt naar de toekomst. Daarom is het nodig de schuld beheersbaar te houden.

De combinatie van al deze vraagstukken stelt de gemeente echter voor een grote financiële uitdaging.

 

College legt raad keuze voor
De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de huidige financiële situatie. Twee vragen stonden centraal: hoe urgent is de situatie en binnen welke onderwerpen zit eventueel nog financiële ruimte om te bezuinigen. Uit dit onderzoek zijn  10 onderwerpen naar voren gekomen, waarvan het college er 8 heeft voorgesteld aan de raad. Het gaat om de volgende onderwerpen:
Sociaal domein, werk en inkomen, beheer openbare ruimte, onderwijshuisvesting, parkeren, duurzaamheid en milieubeheer, sportvoorzieningen, belastingen en leges.

Bij deze onderwerpen gaat de gemeente onderzoeken waar de zaken nog efficiënter kunnen worden georganiseerd,
De onderwerpen economie en cultuur blijven in het voorstel van het college voorlopig buiten schot. Deze onderwerpen zijn bepalend voor de sfeer en ontwikkeling van Woerden. Daar wil het college vooralsnog niets aan af doen.

 

De gemeenteraad gaat in gesprek
In de komende periode gaat de gemeenteraad met de samenleving hierover in gesprek. Het is de raad die de kaders bepaalt. Uiteindelijk leidt dit tot keuzes voor de begroting 2021-2024, die de gemeenteraad in het najaar vaststelt.