Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Woerden; Jaarrekening en terugblik 2018

publicatiedatum: za 27 juli 2019

De gemeente Woerden sluit het boekjaar 2018 af met een positief saldo van krap 3 miljoen euro. Volgens afspraak is een bedrag van 3,3 miljoen in reserves ondergebracht, waarna een negatief saldo van 4 ton resteert. Hiermee wordt een ‘spaarpot’ gecreëerd voor toekomstige uitgaven.

 

Met de jaarrekening wordt het financiële boekjaar 2018 afgesloten.  2018 was een verkiezingsjaar waarin een nieuw college te maken krijgt met een begroting die al vastligt. De speelruimte is gering.   Mede daardoor kenmerkt 2018 zich vooral door het verder uitwerken van de plannen waarmee nieuwe ambities waargemaakt worden. Dat geldt in het bijzonder voor de speerpunten uit het coalitieakkoord: wonen en ondernemen, bouwen, verkeer, duurzaamheid en het sociaal domein.

 

Ook op het gebied van financiën heeft de coalitie ambities: een transparant en verantwoord huishoudboekje. Onvermijdelijke uitgaven en reserveringen die nu plaats moeten vinden worden niet langer doorgeschoven naar de toekomst.  Arthur Bolderdijk, wethouder financiën: ‘Wat onze financiële huishouding betreft zijn we goed op weg. Ik vind het nog wel te vroeg om van een succes te spreken. Mede door de transparantie die we bewust opzoeken, worden zaken zichtbaar waar nog aan gewerkt moet worden. De verwachting is dat er volgend jaar een grotere stap zichtbaar wordt. We zitten in een positieve flow’

 

Wat is bereikt in 2018?

Wethouder George Becht:
• Samen met het onderwijsveld zijn we overeengekomen dat we in de komende 40 jaar alle 30 schoolgebouwen planmatig vernieuwen. Alle partijen dragen daar financieel aan bij.
• Ook hebben we de Retaildeal ondertekend. Winkeliers, eigenaren van panden en de gemeente werken samen aan een levendige binnenstad waar leuk winkelen is.
• Ik ben trots op het KUVO en het Klooster die met muziek en cultuureducatie alle schoolkinderen in Woerden weten te bereiken. Een unieke situatie in Nederland!


Wethouder Arjan Noorthoek:
• De verkeersvisie is verder uitgewerkt tot een strategisch plan, en ook de plannen voor de doorstroming Woerden West zijn verder uitgewerkt. De verkeerslichten op de Boerendijk – Chrysantstraat zijn inmiddels vervangen. Op het Defensie-eiland is een openbare parkeergarage gerealiseerd. De tweede in het centrum van Woerden.
• Het herstructureringsplan voor bedrijventerreinen is gepresenteerd. Per terrein wordt dat nu verder ingevuld, bijvoorbeeld in Barwoutswaarder. Om economische groei voor Woerdense bedrijven mogelijk te maken zijn we in 2018 intensief op zoek gegaan naar extra schuifruimte voor bedrijven. De gemeenteraad zal nog dit jaar een keuze maken.
• De spelregels om Middelland om te vormen tot een woon-werkgebied zijn vastgelegd en er liggen concrete plannen voor het kantoorpand aan de Polanerbaan 1-3 en voor het FNV gebouw.


Wethouder Tymon de Weger:
• ‘Het sociaal domein dichter bij de mensen’ is een doelstelling waaraan op verschillende manieren gewerkt wordt.  In 2018 zijn de eerste stappen gezet. Het gebiedsgericht werken, waarin de buurt of het dorp centraal staat is hierin van betekenis.
• Dit college ambieert de realisatie van 200 tot 300 woningen per jaar. Daar werken we hard aan, opdat dit vanaf 2020 realiteit is. In 2018 waren er al veel bouwactiviteiten. Gemiddeld worden er de laatste jaren krap 200 woningen per jaar opgeleverd.
• Duurzaamheid raakt alle aspecten van het leven. In Woerden scheiden we sinds 2017 afval volgens het nieuwe systeem. We behalen daarmee goede resultaten, maar het kan beter.  Verduurzamen van de eigen woning en de energietransitie gaan hand in hand. In 2018 heeft GroenWest 285 woningen verduurzaamd, inclusief een proef met 0-op-de-meter-woningen. In het Schilderskwartier kijken woningeigenaren samen wat de beste mogelijkheid is. De gemeente ondersteunt hen daarbij.


Wethouder Arthur Bolderdijk:
• In 2018 zijn vele kilometers aan straten en wegen onder handen genomen. Eind 2018 waren we halverwege de grote inhaalslag, die eind 2019 gereed zal zijn. Onderhoudsprojecten duren                  - voorbereiding t/m uitvoering-  meestal langer dan een jaar. In uitvoering waren (en zijn dat deels nog) de Molenbuurt, Waaloord, De Kanis, Slotenbuurt, Nijverheidsbuurt en de Vogelbuurt fase 3 en 4.
• Ook pakten we de bruggen in onze gemeente aan. Denk aan de van Leeuwenbrug en de Parijsebrug (voorbereiding in 2018) en is er een groot aantal fiets- en wandelbruggen vernieuwd, bijv. in het Brediuspark en het Koningspark.
• Handhaving is een ondankbare, maar noodzakelijke taak. Bijvoorbeeld als het gaat om toezicht op de bouw. Er zijn 125 handhavingszaken behandeld. Waar nodig zijn bouwwerken stilgelegd of is een dwangsom opgelegd.


Burgemeester Victor Molkenboer:
• Regionale samenwerking, zowel aan de westkant (Alphen – Gouda – Woerden) als aan de oostkant (U 10 en U16) van Woerden is ook in 2018 verstevigd en werpt zijn vruchten af. In 2018 is mede daardoor het Groene Hart door het Rijk geselecteerd voor de regiodeal, een flinke subsidiepot om oplossingen te zoeken voor de problemen van de bodemdaling in het Groene Hart. Met de U16 (16 Utrechtse gemeenten) wordt o.a. gewerkt aan de realisatie van de energietransitie.
• Ook op het gebied van veiligheid wordt regionaal samengewerkt. O.a. bij de bestrijding georganiseerde misdaad. Ondermijning heeft onze speciale aandacht. Daarbij wordt het bestuursrecht effectief ingezet. In 2018 is 1 woning gesloten, en zijn 9 lasten onder dwangsom opgelegd. Het aantal geregistreerde misdaden is met -8% gedaald.
• In 2018 gaven onze inwoners de dienstverlening van de gemeente aan de balie een 8. Daar ben ik trots op en ik vertrouw er op dat dat cijfer in ons nieuwe gebouw alleen maar omhoog gaat. Er zijn vorig jaar 15.000 paspoorten en ID-kaarten verstrekt, 5,5 duizend rijbewijzen en ruim 200 huwelijken voltrokken. Ook mocht ik onze 52.000ste inwoner verwelkomen.