Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Nieuwe wet openheid van bestuur (WOO)

publicatiedatum: ma 14 januari 2019

De Wet open overheid moet op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. In de nieuwe wet is gericht op een verbeterde informatiehuishouding en -voorziening door overheden. Ook Woerden moet binnen die nieuwe invulling een contactpersoon aanwijzen die de burgers de weg kan wijzen naar de gewenste informatie.

 

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil dat overheden gefaseerd werk kunnen maken van actieve openbaarmaking van stukken, in plaats van de harde verplichting dat alle overheidsinformatie na vijf jaar openbaar moet zijn.

 

Doel van de Wet open overheid

De Wet open overheid beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Het voorstel verankert de toegang tot publieke informatie en het hergebruik van die informatie als rechten van burgers.

 

Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorie├źn informatie. Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te mogen maken, zijn strenger.

 

Artikel 1.1 Recht op toegang
Een ieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.

( het lijkt hier te gaan over alle informatie die bij een organisatie aanwezig is, dus niet alleen -jaar-verslagen e.d.)

 

Artikel 2.4 Zorgplicht en openbaarmaking
3. Indien een bestuursorgaan overeenkomstig deze wet informatie openbaar maakt, geschiedt dat op  zodanige wijze dat de belanghebbende en belangstellende burger zoveel mogelijk wordt bereikt en  op algemeen toegankelijke wijze:

 

Artikel 8.1 Strafbepaling
1. Hij die opzettelijk een of meer documenten aan de werking van deze wet onttrekt, daaraan  opzettelijk medewerking verleent, of daartoe opdracht geeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van  ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.