Inloggen
Inloggen op Cultuurlokaal.nl


Nieuwsbrief
Opgeven voor de Cultuurlokaal.nl nieuwsbriefItems voor agenda of nieuws zenden naar info@cultuurlokaal.nl

Gemeentelijke Begroting 2018

publicatiedatum: wo 27 september 2017

Beperkt investeren zonder lastenverzwaring, dat stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad van Woerden. De financiële positie van de gemeente is voldoende om beperkt eenmalig te investeren in onderwerpen, waarvoor in 2018 structurele keuzes gemaakt moeten worden. Het college brengt de huidige situatie in kaart en maakt een analyse.

 

Forse investeringen op de langere termijn lijken echter onvermijdelijk. Bijvoorbeeld in het sociale domein en het onderhoud en beheer van straten, wegen en groen.
 

Deze begroting is de basis waarop de nieuwe raad, die in het voorjaar van 2018 gekozen wordt keuzes kan gaan maken. Daarnaast vraagt het college de raad een begin te maken met onvermijdelijke opgaven die grotendeels te maken hebben met ontwikkelingen in de maatschappij, zoals duurzaamheid, een ‘drempelvrije’ samenleving en het gebiedsgericht werken. In 2018 opent het nieuwe stadhuis. Parallel daaraan vraagt ook de vernieuwing van de eigen organisatie een investering.

 

Geen lastenverzwaring

Goed nieuws voor de inwoners. De belastingaanslag die inwoners van de gemeente in 2018 krijgen blijft nagenoeg gelijk aan die van dit jaar. Een berekening laat zien dat een gemiddeld gezin (twee  kinderen, een hond en een koopwoning met een waarde van 245.000,-) een aanslag krijgt van 765,-. Een rekening, die door de meeste mensen in maandelijkse termijnen betaald wordt. In dit bedrag zitten de onroerend zaak belasting (uitsluitend voor huiseigenaren), rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. 2018 is het eerste jaar waarop inwoners een deel van de afvalstoffenheffing kunnen terugkrijgen, wanneer zij hun huishoudelijk afval gescheiden hebben en daardoor minder restafval aanleverden.

 

Bestuursakkoord leidraad voor begroting

Het huidige college bestuurt op basis van het bestuursakkoord dat begin 2017 door alle fracties van de gemeenteraad ondertekend is. In maart 2018 zijn er verkiezingen en gaat een nieuwe raadsperiode van start. Verschillende urgente onderwerpen vragen om een breed gedragen raadsbesluit. Besluitvorming hierover laat het college aan de nieuwe raad. In de komende maanden gaan werkgroepen aan de slag om de keuzes voor te bereiden. Zij werken per onderwerp verschillende scenario’s uit, waarna de nieuwe gemeenteraad in 2018 hier een keuze uit kan maken.

 

Enkele van de plannen voor 2018

Woerden profileert zich als gastvrije hoofdstad van het Groene Hart en versterkt haar strategische positie door samenwerking te intensiveren. Samen bereik je meer. Samen met gemeenten in het Groene Hart én met gemeenten in de provincie Utrecht. De samenwerking Alphen-Gouda-Woerden, de U10 (Utrechtse gemeenten) en de gezamenlijk inkoop jeugdzorg met gemeenten in Utrecht West zijn hier voorbeelden van.  Ook de bodemproblematiek is een voorbeeld dat vraagt om samenwerking met anderen om tot vernieuwende oplossingen te komen.

 

 

 

 

Met een eenmalige investering wordt achterstand het onderhoud van straten, wegen en groen beperkt gehouden en kunnen speelplaatsen vernieuwd worden. In 2018 zal de verkeersvisie verder op wijk en dorpsniveau worden uitgewerkt. De inbreng van inwoners staat centraal.

 

Het gebiedsgericht werken gaat als pilot van start. Het gebiedsgericht werken is een vernieuwing van het wijkgericht werken, waarin de ervaringen die opgedaan zijn met ‘Woerden zegt ja, tenzij…, verder handen en voeten krijgen. In welke wijk of welk dorp de pilot uitgevoerd wordt, is nog niet bekend.

 

Milieu

Duurzaamheid raakt alles en iedereen. De ambitie om minder CO2 uit te stoten wordt raad breed gedragen. Woerden wil geen gas of oliewinning uit haar grondgebied en neemt het voortouw in de realisatie van gasvrije woningen. Door huishoudelijk afval goed te scheiden werkt heel Woerden mee aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

 

Jongeren

Het streetcornerwork wordt in 2018 voortgezet. In contact met jongeren is het streetcornerwork effectief in de preventie van crimineel gedrag. Opleiding en werk helpen daarbij. Er wordt budget vrijgemaakt om jeugdzorg op scholen aan te bieden. Woerden zet zich in om de verbinding tussen MBO onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken. Samen met de schoolbesturen wordt een financieel plan gemaakt om ervoor te zorgen dat voor de langere termijn voldoende budget beschikbaar is voor vernieuwing van schoolgebouwen. De basisscholen in Kamerik krijgen een nieuw schoolgebouw. De bouw gaat in 2018 van start.

 

Op het gebied van het sociaal domein wordt de raad gevraagd keuzes te maken. Tijdens een werkconferentie zijn een aantal scenario’s uitgewerkt om een toekomst bestendige lijn uit te zetten. Scenario 2 is onderdeel van de begroting. De overige scenario’s zijn toegevoegd aan het raadsvoorstel, zodat de raad ook daar inzicht in heeft.

 

Woningen

Na een periode van stagnatie biedt de woningmarkt weer volop kansen. In alle kernen van de gemeenten worden in 2018 woningbouwplannen gerealiseerd of voorbereid. De herontwikkeling van Middelland tot een gemixt woon-werk gebied is een concrete stap in de bestrijding van kantoorleegstand. De gemeente bereid zich voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Het is een ingrijpende wet die meer mogelijkheden biedt voor initiatieven van inwoners op ruimtelijk gebied dan voorheen het geval was.

 

Vernieuwing

2018 staat ook in het teken van de vernieuwing van het stadhuis en de gemeentelijke organisatie. In houding en gedrag wordt gewerkt aan betere dienstverlening. Digitale dienstverlening wordt verder ontwikkeld, waarbij veiligheid, privacy en gemak belangrijke trefwoorden zijn. In het najaar van 2018 verhuizen gemeenteraad, organisatie en streekarchief terug naar het vernieuwde gebouw en is iedereen welkom in een nieuw en gastvrij gemeentehuis!

 

bron : gemeente Woerden